EE EN LV RU
+371 27085971
 
 

1.              Vispārīgie noteikumi 

1.1.         Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “Baltic Moto Parts” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.moto-parts.lv 

1.2.         Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību arī tam, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums.  

1.3.         Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā. 

 

2.              Informācija par Pārdevēju 

2.1.         Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē www.moto-parts.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “Baltic Moto Parts”. Pārdevēja PVN maksātāja numurs ir LV40103427952, reģistrācijas numurs 40103427952, juridiskā adrese Ceriņu iela 15, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija.  

2.2.         Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā “Par mums 

2.3.         Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“. 

 

3.              Preces 

3.1.         Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. 

3.2.         Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos. 

3.3.         Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. katrai precei tiek piešķirts punktveida apzīmējums zaļā (ir pieejams veikalā un pieejamo preču skaits norādīts tajā) , sarkanā (patlaban nav veikalā) vai dzeltenā krāsā (ir piegādes procesā un drīz būs veikala asortimentā). Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.10. un 9.5.punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts. 

3.4.         Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā. 

 

4.              Personas datu apstrāde 

4.1.  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami. 

 

5.              Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana 

5.1.         Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji: 

a)             fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu; 

b)             juridiskās personas. 

5.2.         Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā. 

5.3.         Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā. 

5.4.         Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu. 

5.5.         Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. 

5.6.         Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un, vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts). 

5.7.         Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē. 

5.8.         Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu)  darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus). PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar preču nodošanas pakošanai vai izsūtīšanas dienas datumu. 

5.9.      Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. 

 

6.              Tiesības grozīt noteikumus 

6.1.         Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar: 

a)             apmaksas noteikumu grozījumiem; 

b)             piemērojamo tiesību aktu grozījumiem. 

6.2.         Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu. 

6.3.         Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā. 

 

7.              Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma patērētājam izmantojot atteikuma tiesības 

7.1.         Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces – šo Noteikumu 7.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam. 

7.2.         Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja: 

a)             Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām); 

b)             Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; 

c)              Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; 

d)             Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām; 

7.3.         Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā. 14 dienu termiņu skaita šādi:  

a)             Līgumam – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci;  

b)             ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci;  

c)              ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu;  

d)             līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.     

7.4.         Pircējam, kurš vēlas atgriezt Preces un atkāpties no Līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. 

7.5.         Pircējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā (ja vien starp pārdevēju un pircēju nav atrunāts citādi) no paziņojuma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu (vai atkāpšanos no Līguma) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nosūta pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.  

7.6.         Tiesības atgriezt Preces Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja netika nokavēts Preces atgriešanai noteiktais termiņš, kas norādīts Noteikumu 7.3. punktā, un ja Preci būs iespējams atgriezt sākotnējā stāvoklī un pārdot par pilnu vai samazinātu cenu. 

7.7.         Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, neieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā šo Noteikumu 7.13. punkta noteikumus. Aktuālie piegādes un apkalpošanas pakalpojumu tarifi ir sniegti sadaļā “Piegāde“. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Gadījumā, ja Preces tiek atgrieztas tās neatbilstošas kvalitātes dēļ, tiek piemēroti šo Noteikumu 7.12. punktā norādītie noteikumi. 

7.8.         Pircējs atbild par Preces vērtības samazināšanos (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7.10. punktā norādītajos gadījumos), kas radās tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību , t. i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atgriežamās summas lielumu, proporcionāli šim Preces vērtības samazinājumam. 

7.9.      Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas. 

7.10.      Atgriežot Preci ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins (tā numurs) un jānorāda pasūtījuma numurs. 

7.11.      Ja Pircējs atgriež Preces to neatbilstošas kvalitātes dēļ, Pārdevējs apņemas pilnībā atgriezt Pircējam par neatbilstošo Preci samaksāto cenu un atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots, pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību.  Ja tika izvēlēts cits Preces atgriešanas veids, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā, kā rezultātā radās neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus preču atgriešanas izdevumus. 

7.12.      Parastā kārtībā Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja norādīto bankas kontu jebkurā Latvijas Republikā strādājošā bankā.  

7.13.      Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircēja samaksātās summas tik ilgi, kamēr Preces netiek atgrieztas Pārdevējam un netiek pārbaudīta to atbilstība Noteikumu 7.8. un 7.19. punktiem. 

7.14.      Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms īpašumtiesību uz Precēm pāriešanas Pircējam, t. i., līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces. 

7.15.      Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma: 

a)             Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam; 

b)             izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, kā tas ir paredzēts Noteikumu 7.12. punktā, Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu; 

c)              Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam; 

d)             Preces cena un piegādes izdevumi Pircējam kompensējami saskaņā ar 7.8. punktu. 

7.16.      Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 7. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu. 

 

8.              Piegāde 

8.1. Pircējam izvēloties Preces ar piegādi, Preces piegādā pasta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.  

8.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu vai DPD PickUp punktu : 

8.2.1. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg. Maksimālais sūtījuma izmērs 39x38x64 cm 

8.2.2. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg (katra paka). Maksimālais sūtījuma izmērs 36x43x61 cm 

8.3. Sūtījums no Omniva pakomāta jāizņem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt. 

8.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ  

8.5. Ja saskaņā ar Noteikumiem Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts. 

DPD- Tiklīdz Jūsu sūtījums tiks piegādāts Pickup Punktā, Jūs saņemsiet SMS uz telefona numuru, kas tika norādīts pirkuma veikšanas brīdī. Sūtījumu Jūs varēsiet izņemt 7 kalendāro dienu laikā pēc SMS saņemšanas. 

 Saņemot preci, Jums jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte, autovadītāja apliecība). Saņemto PIN kodu var nodot arī trešajai personai, kurai, dodoties pēc pakas, jānosauc tās saņēmēja vārds, uzvārds un saņemtais PIN kods. Saņemot preci Pickup skapī, jāievada SMS veidā saņemtie PIN kodi Pickup skapja sistēmā. 

OMNIVA- Tiklīdz Jūsu pirkums tiks piegādāts uz Omniva terminālu, Jūs saņemsiet SMS uz telefona numuru, kuru norādījāt pirkuma veikšanas brīdī. Sūtījumu Jūs varēsiet izņemt 7 kalendāro dienu laikā pēc SMS saņemšanas. Uz termināla ekrāna nospiediet pogu “Saņemt sūtījumu” un ievadiet kodu, kuru Jūs saņēmāt īsziņā vai uz e-pastu. Izņemiet sūtījumu no termināla, aizveriet durtiņu un obligāti apstipriniet preces saņemšanu, nospiežot uz ekrāna pogu “Apstiprināt”. 

8.6.      Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais. 

8.7.      Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.  

8.8.      Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju. 

8.9.      Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai. 

8.10.      Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem. 

 

 

Preču saņemšana veikalā Moto-Parts (Pildas ielā 16, Rīgā) 

8.11.      Pēc Pircēja izvēles, izņemot gadījumus, kas paredzēti sadaļā “Piegāde“, interneta veikalā pasūtītās Preces var bez maksas saņemt veikalā Moto-Parts 

8.12.      Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai. 

8.13.      Parasti Preču sagatavošanas saņemšanai termiņi sniegti sadaļā “Piegāde norādītajos termiņos. 

8.14.           Pasūtītās Preces jāpaņem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, ja pasūtījums ir apmaksāts iepriekš, un 5 (piecu) dienu laikā, ja pasūtījums tiks apmaksāts saņemšanas vietā, pēc tam, kad Pārdevējs informēja Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu. Preces nepaņemot šajā punktā norādītajā termiņā, pasūtījums tiek atcelts. 

8.15.      Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to veikalā Moto-Parts, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam. 

8.16.      Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums: 

a)             norādīt pasūtījuma numuru; 

b)             uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu. 

8.17.      Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai. 

8.18.      Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju: 

a)             konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt; 

b)             Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem. 

8.19.      Papildinformācija, kas ir saistīta ar Preču piegādi, sniegta sadaļā “Piegāde. 

 

9.              Preču cena un piegādes izdevumi  

9.1.         Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.4. punkts. 

9.2.         Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem. 

9.3.         Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski. 

9.4.         Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.  

 

Par reversā PVN piemērošanu 

9.6.         Precēm, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likumdošana, tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība. Reversais PVN netiek piemērots, ja PVN maksātājs, kurš ir veicis pasūtījumu, nemaksā no sava bankas konta. Piemērojot reverso PVN, atlaides netiek piešķirtas. 

 

10.           Apmaksa 

10.1.      Par Precēm Pircējs var norēķināties: 

a)             skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preces, saskaņā ar sadaļā “Piegāde norādītajiem nosacījumiem; 

b)             ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā; 

c)              maksājuma (kredīta vai debeta) karti; 

10.2.      Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.  

10.3.      Ja Pircējs izvēlas 10.1. c. un e. punktos norādīto norēķināšanās veidu, Pircējam ir pienākums apstiprināt maksājuma rīkojumu Pircēja bankā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no taustiņa “Pasūtīt” nospiešanas. Norādītajā termiņā neapstiprinot maksājuma rīkojumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs atteicās no līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu. 

10.4.      Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu: 

a)             kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm – 10.1. b., c. un e. punkta gadījumā; 

b)             kad tiek saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu – 10.1. d. punkta gadījumā; 

c)              nekavējoties, pēc pasūtījuma izpildes, kā tas ir paredzēts 5. daļā – 10.1. a. punkta gadījumā.      

10.5.      Interneta veikals “Tax Free” pakalpojumus nenodrošina. 

 

11.           Pircēja pienākumi 

11.1.      Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot. 

11.2.      Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem. 

11.3.      Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. 

11.4.      Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja. 

11.5.      Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības. 

 

12.           Ražotāja garantija 

12.1.      Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm. 

12.2.      Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm. 

 

13.           Pārdevēja pienākumi 

13.1.      Pārdevējs apņemas: 

a)             veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus; 

b)             cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

13.2.      Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības. 

 

14.           Preces kvalitāte 

14.1.      Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek iesniegti kopā ar Preci. 

14.2.      Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. 

14.3.      Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to izdarīt var klientu apkalpošanas centrā vai pa e-pastu  info@moto-parts.lv 

14.4.      Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jāpievieno Preces iegādes PVN faktūrrēķins (tā numurs) un jānorāda šāda informācija: 

a)             Preces pasūtījuma numurs; 

b)             jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa; 

c)              jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c. 

14.5.      Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta: 

a)             Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst; 

b)             attiecīgi samazināt pirkuma cenu; 

c)              aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ; 

d)             atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums. 

14.6.      Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

14.7.      Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties arī pa tālruni +371 27085971 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: info@moto-parts.lv 

 

15.           Atbildība 

15.1.      Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ. 

15.2.      Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā. 

15.3.      Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta. 

15.4.      Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām. 

15.5.      Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

15.6.      Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī. 

15.7Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām. 

15.8.      Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi. 

 

16.           Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles 

16.1.      Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 16.2. punktā. 

16.2.      Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt. 

16.3.      Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu: 

a)             Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un 

b)             Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām. 

 

17.           Informācijas sūtīšana 

17.1.      Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus. 

17.2.      Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info@moto-parts.lv vai parasto vēstuli adresētu: SIA "Baltic Moto Parts" Pildas iela 16, Rīga, LV-1035 Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā. 

17.3.      Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi. 

 

18.           Citi noteikumi 

18.1.      Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu. 

18.2.      Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.  

18.3.      Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā. 

18.4.      Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas. 

18.5.      Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu. 

18.6.      Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot. 

18.7.      Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem. 

18.8.      Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

18.9.      Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci Pircējs var iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/. 

18.10.   Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv. 

 
KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

Mēs vienmēr vēlamies sazināties ar mūsu klientiem (īpaši, ja uzskatāt, ka mēs esam jūs pievīluši vai varētu kaut ko uzlabot).

Ja:

  • jums ir jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu;
  • jūs vēlaties, lai mēs turpmāk neizmantojam jūsu informāciju;
  • jūs vēlaties īstenot jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām vai jums ir sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums. 

 

Mūsu e-pasts: info@moto-parts.lv 

Sazinies ar mums
Piegādes nosacījumi
Preču atgriešanas un naudas atmaksa
Privātuma politika