EE EN LV RU
+371 27085971
 
 

SIA Baltic Moto Parts on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. Lugege seda privaatsuspoliitikat hoolikalt, et saaksite teada, miks ja kuidas me teie andmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Seda selgitatakse allpool:

Kuidas me teie isiklikku teavet kasutame;
Millist isiklikku teavet me edastame kolmandatele osapooltele;
Kui kaua säilitame teie isiklikke andmeid;
Teave turunduskommunikatsiooni kohta;
Teie õigused;
Muu asjakohane privaatsusteave;
Teie privaatsuse kaitse muutused;
Kuidas meiega ühendust võtta?


Kui teil on küsimusi teie privaatsuse kaitse kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@moto-parts.lv

☼ ☼ ☼

KUIDAS TEIE INFOT KASUTAME?

See jaotis sisaldab järgmist teavet:

isikuandmete kategooriad, mida me töötleme;
isikuandmete allikad ja konkreetsed kategooriad, mida teilt otse ei saa;
teie isikuandmete töötlemise eesmärk;
töötlemise õiguslik alus.

Töötleme teie konto andmeid ("Konto andmed"). Konto teave võib sisaldada teie nime ja e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid üksikasju, mille sisestate registreerumisel, samuti ostude ajalugu. Need andmed saadakse otse sinult. Töötleme teie konto andmeid veebisaidi haldamiseks, et saaksime pakkuda oma teenuseid, tagada saidi ja teenuste turvalisus ning teiega suhelda. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on vastastikuse kokkuleppe täitmine ja / või lepingu sõlmimine teie soovil, samuti meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja teenuste hooldus ja parendamine.

Töötleme oma veebisaidil oma teenuste pakkumisega seotud teavet („Tehinguandmed”). Tehingu üksikasjad võivad sisaldada teie kontaktteavet, pangakonto ja tehingute teavet. Tehingute andmeid töödeldakse kaupade ja teenuste tarnimiseks ning nende tehingute korrektseks pidamiseks. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on vastastikuse kokkuleppe täitmine ja / või lepingu sõlmimine teie soovil, samuti meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja kaubanduse nõuetekohane haldamine.

Võime töödelda teie isikuandmeid vastavalt käesolevale teatisele, kui on vaja kohtu-, haldus- või muust kohtuvälisest hüvitamisest tulenevaid õiguslikke nõudeid täita või kaitsta. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie seaduslike õiguste, teie ja teiste seaduslike õiguste kaitse ja kaitsmine.

Lisaks konkreetsetele eesmärkidele, milleks meil on õigus teie isikuandmeid töödelda, nagu eespool mainitud, on meil õigus teie isikuandmeid töödelda ka juhtudel, kui selline töötlemine on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmise tagamiseks.

☼ ☼ ☼

Millist isiklikku teavet me kolime kolmandatele osapooltele?

Soovime teie usaldust koguda ja säilitada. Selleks jagame teie isiklikku teavet ainult vajadusel.

Meil on õigus jagada teie andmeid järgmiste kategooriate kolmandate osapooltega, et pakkuda teile käesolevas teatises kirjeldatud teenuseid:
Meil on õigus avaldada teie isikuandmeid oma kindlustusandjatele ja professionaalsetele nõustajatele riskide juhtimiseks, professionaalse nõustamise saamiseks või nõude esitamiseks, rakendamiseks või kaitse tagamiseks;
Meil on õigus konkreetsete teenuste osutamiseks avaldada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele. Näiteks veebisaidid hostimise pakkujate, kohaletoimetamisettevõtete, serverite ja hostimise pakkujate, e-posti ja SMS-i pakkujate jaoks. Allhanke korral võtame kõik vajalikud meetmed tagamaks, et meie vastutavad töötlejad tagavad isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Lisaks erijuhtudele on meil õigus avalikustada teie isikuandmeid, et täita oma seaduslikke kohustusi.

Selles lõikes nimetatud kolmandad isikud võivad olla registreeritud ka väljaspool Läti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui saadame teie isikuandmeid sellistele isikutele, võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie privaatsuse piisav kaitse. Sobivate turvameetmete kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@moto-parts.lv

☼ ☼ ☼

KUIDAS PIDAKS HOIDAME OMA ISIKLIKAT TEAVET

Teie isikuandmeid, mida me mingil konkreetsel eesmärgil või eesmärkidel töötleme, ei säilitata kauem, kui see on sellel eesmärgil või eesmärkidel vajalik.


Mõnikord ei saa me täpsustada, kui kaua teie isikuandmeid säilitame. Näiteks säilitatakse juurdepääsuandmeid nii kaua, kui see on konkreetsetel eesmärkidel vajalik.

Olenemata selle jaotise muudest sätetest, on meil õigus säilitada teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

☼ ☼ ☼

OMA ÕIGUSED

Selles teatise jaotises antakse ülevaade teie andmekaitse-eeskirjadest tulenevatest õigustest. Mõne õiguse keerukuse tõttu hõlmab käesolev teatis ainult peamisi aspekte. Oma õiguste täieliku teabe saamiseks palume teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja juhistega.

Teie isikliku teabe osas on teil järgmised õigused:

Õigus tutvuda meie valduses oleva isikliku teabega;
Õigus nõuda meie valduses olevate teie isikuandmete ebatäpseid parandusi. (Kuid enamikku teabest saate parandada jaotises "Minu andmed");
Õigus nõuda oma andmete kustutamist;
Õigus piirata andmetöötlust;
Õigus esitada andmete töötlemise kohta vastuväiteid;
Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;

Kui soovite oma õigusi kasutada, kaebust esitada või kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@moto-parts.lv

1. Andmetele juurdepääsu õigus. Teil on õigus nõustuda teie isikuandmete töötlemisega või mitte, ning kui me seda töötleme, pääseda juurde isikuandmetele ja muule lisateabele. Lisateave sisaldab teavet töötlemise eesmärkide, töödeldud isikuandmete kategooriate ja isikuandmete saajate kohta. Eeldusel, et see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi, edastame teie isikuandmete koopia.

2. Õigus andmete parandamiseks. Teil on õigus parandada mis tahes ebatäpseid andmeid ja töötlemise eesmärgil on teil õigus täiendada kõiki puudulikke andmeid.

3. Mõnel juhul on teil õigus oma isiklikud andmed kustutada. Selliste juhtumite hulka kuulub: I) isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldakse; (II) võtate oma nõusoleku tagasi ja töötlemiseks puudub muu seaduslik alus; c) vaidlustate töötlemise vastavalt teatud andmekaitse-eeskirjadele; d) töötlemine toimub turustamise eesmärgil; või e) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Mõnel juhul ei saa te seda õigust kasutada. Erandjuhtudeks, kui töötlemine on vajalik, on: (I) sõna- ja teabevabaduse kasutamise eesmärk; (II) tagada meie juriidiliste kohustuste täitmine; või (III) õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

4. Teatud juhtudel on teil õigus töötlemist piirata. Selliste juhtumite hulka kuulub: (a) vaidlustate isikuandmete õigsuse; (b) töötlemine on ebaseaduslik ja olete vastu isikuandmete kustutamisele; (c) me ei vaja enam teie isikuandmeid töötlemiseks, kuid te vajate seda seaduslike nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks; d) vaidlustate töötlemise avalike või õigustatud huvide kohaselt kuni sellise vastuväite kinnitamiseni. Kui töötlemine on ülalkirjeldatud viisil piiratud, on meil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Töötleme seda siiski ainult: (I) teie nõusolekul; (II) esitada, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid; (III) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks; või (IV) olulise avaliku huvi saavutamiseks.

5. Teil on õigus vaidlustada meie isikuandmete töötlemine seoses konkreetse olukorraga, milles olete. See on aga võimalik, kui töötlemist vajame vastavalt oma või kolmanda isiku õigustatud huvidele. Kui vaidlustate sellise töötlemise, peatame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame esitada töötlemiseks õigustatud põhjust, mis on olulisem kui teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik seaduslike nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks;

6. Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine meie poolt teaduse või ajaloo uurimise või statistika eesmärgil. Kui vaidlustate sellise töötlemise, peatame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides läbiviidava ülesande täitmiseks.


Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine meie poolt rikub andmekaitse-eeskirju, on teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmeriigi Inspektsioonile, aadressil Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv või mõnele teisele järelevalveasutusele. vastavalt teie elukoha, töökoha või väidetava rikkumise koha aadressile.

8. Kui teie isikuandmete töötlemiseks on vaja teie nõusolekut, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimuva töötlemise seaduslikkust.

☼ ☼ ☼

MUU OLULINE PRIVAATSUSTEAVE

Kolmandate osapoolte veebisaidid

Võime teha koostööd kolmandate osapooltega, keda tavaliselt nimetatakse teenuseosutajateks, kellel on teie nõusolekul volitus paigutada meie saitidele või meie teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmanda osapoole küpsiseid. Need pakkujad võimaldavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat veebisaidikogemust.

Pange tähele, et kolmanda osapoole küpsised on hõlmatud kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga, seega ei võta me nende privaatsuspoliitikate eest mingit vastutust.

Laste isikuandmed

Meie saidil pakutavad teenused on mõeldud üle 14-aastastele inimestele. Individuaalse lojaalsusprogrammi või võistluse tingimused võivad sisaldada osaleja erinevat või kõrgemat vanusepiiri.

Kui meil on põhjendatud kahtlusi selles lõikes nimetatud noorema isiku andmete töötlemise osas, kustutame sellised isikuandmed andmebaasidest.

☼ ☼ ☼

MUUDATUSED KUIDAS KAITAME TEIE PRIVAATSUST

Võime seda teatist aeg-ajalt muuta, et kajastada teie andmete töötlemist.

Kui teeme olulisi muudatusi, teavitame teid sellest meie veebisaidil või muul viisil, näiteks saates meilisõnumi, et saaksite muudatused enne meie veebisaidi kasutamise jätkamist üle vaadata.

☼ ☼ ☼


KUIDAS KONTAKT?

Soovime alati oma klientidega kontakti hoida (eriti kui arvate, et oleme teid lasknud alla või võiksime midagi paremaks muuta).

Jah:

teil on selle väite kohta küsimusi või kommentaare;
soovite, et me lõpetaksime teie teabe kasutamise;
Kui soovite mõnda ülalnimetatud õigusi kasutada või kui teil on kaebusi, võtke meiega ühendust.

Meie e-post: info@moto-parts.lv

Võta meiega ühendust
Tarnetingimused
Kaupade tagastamine ja raha Tagasimakse
Privaatsuspoliitika